Monday, July 21, 2014

010 Reply to Shri Mukhesh Prasad

Dear friend:

Pl. refer to your comment, reading as under, at my Ayurveda blog:--

sir, plz mail your address,date and time of the fish treatment of asthma.

My reply:- You seem to have misunderstood what I have written at my Ayurveda Blog. నేను నా ఆయుర్వేద బ్లాగ్ లో వ్రాసిన దానిని మీరు సరిగా అర్ధం చేసుకున్నట్లు కనిపించటం లేదు.

నేను మందు కూరిన చేపలను మింగించటం ద్వారా ఆస్తమాను తగ్గించటం అనే సిధ్ధాంతాన్ని నమ్మటం లేదు. కారణాలు. చేప ద్వారా మందును మింగటం వల్ల కలిగే అదనపు ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. నేను లేవనెత్తిన ముఖ్యప్రశ్నను మీరు పట్టించుకున్నట్లు లేదు. బత్తిని బ్రదర్స్ పంచి పెట్తున్న మందులో పాదరసం, గంధకం వంటి అపాయకరమైన పదార్ధాలు కలిశాయా లేదా అనేది వారు స్పష్టంగా చెప్పాలి.

పూర్తి మూలికలతో కూడిన అంటే సంపూర్ణ వృక్షాయుర్వేద (అంటే హెర్బల్) చికిత్సను మీరు నిజాయితీ గల బి.ఎ.ఎమ్.ఏస్. అర్హత గల (లేక తత్సమాన ప్రభుత్వ ధృవీకృత అర్హత గల) వైద్యుని వద్ద పొందటం మేలు. మూలికలు చెట్లనుండి వచ్చే ఆకులు, పూలు, కాయలు, కాండం, వేళ్ళు వంటి పదార్ధాలు. కనుక, చాల కొద్ది మూలికలు మాత్రమే ప్రమాదకరమైనవి (జీడి గింజ, నాభి, వంటివి) ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు అలాంటి ప్రమాదకరమైన మూలికలను వదలివేసి ఇతర దినుసులను స్వేఛ్ఛగా వాడుకుంటే, జబ్బు తగ్గినా తగ్గక పోయినా కొత్త జబ్బులు అంటుకోవు. మీరే స్వంతంగా మూలికలను వాడుకున్నా పెద్ద నష్టమేమి ఉండదని నా నమ్మకం.

హోమియో విషయంలో మటుకు ఆ మందుల్లో ఆల్కాహాల్, పంచదార, తప్ప ఇతర ఔషధ పదార్ధాలు ఉండవు కాబట్టి వాటిని వాడటం దండుగ.

ఎలోపతి వైద్యం ఘరానా Corporate వ్యాపారం గా మారిన విషయం మీకు తెలుసు. అయినప్పటికీ, సాధారణ పరిస్థితులలో ఆరోగ్య సూత్రాలను పాటిస్తూ, మూలికలను వాడుకుంటూ, మధ్య మధ్య అర్హుడైన ఎలోపతి వైద్యుని సంప్రదిస్తే కాలగమనంలో, వ్యాధి ఉపశమిస్తుందని నా అభిప్రాయం.

నా శుభాకాంక్షలతో.

భవదీయుడు

వైబీరావు గాడిద.

Friday, March 23, 2012

How far AyurvEdic system of medicine has progressed since Gandhiji's comments of 1942-46?

This post was originally made by me at my blog gandhijiyb.blogspot.com
. It seems equally relevant here, as well. Hence I am re-posting here.

Gandhiji wrote to an Ayurvedic physician, Vallabhram Vaidya, on 28th June 1942. From the context of the letter, we get an impression that the doctor was seeking Gandhiji's help for getting Government's monetary support to promote AyurvEda.

Source of the letter: Vol. 83 of Collected Works of Mahatma Gandhi:

BHAI VALLABHRAM,
I have already told you that Ayurveda cannot be saved either by money or by State help. Would the State be able to revive Ayurveda even if it gave thousands of rupees every month to the purveyers of indigenous tonics? Hundreds of people have laid down their lives to spread allopathy. Allopathy by itself is not expensive but the doctors and the chemists have made it so. You have not seen their books giving the formula and cost of each important medicine. The cost price of Bayer’s Sarsaparilla is one and a half pice but its market price today is ten rupees. The same is true of the doctors’ fees. Ayurvedacharya Gananath Sen charges one thousand rupees for a day when he goes out of station. Without yajna there can be no achievement. Yajna implies ceaseless intelligent labour to the extent that it makes a person sweat and all that, again, dedicated to the Lord. Ayurveda has not yet become a science. In a science there is always scope for progress. Where is any progress here? Come when you feel like it.
Shankerlal Banker has again gone there. He has again fallen ill. Go and see him. Treat him if you can.ybrems
1. Gandhiji's observation about high drug prices, giving example of Bayer selling a paise worth sarsapilla for Rupees 10/- is very important. It holds good even after 70 years i.e. 2012. The Multi Nationals are sucking the patients.

2. Gandhiji's observation about Rs. 1,000 per day fee charged by the AyurvEdAcArya GannAthSen is very important. Rs. 1,000 in the prices transcribes to a million Rupees at 2012 prices. There are no AyurvEdic physicians who charge such astronomical sums. We may have allopathic specialists and consultants in Mumbai and Delhi charging Rs. 1 million a day (open fees and disguised charges). The practice of Doctors fixing their prices on demand and supply is Centuries old.

3. There was a questions and answers session between Gandhiji and Vallabhram Vaidya about development of Ayurveda, held in 1946. It is available in Vol. 92 of Collected Works. Date: October 14, 1946. I reproduce the text as it is very relevant:

Q. Wouldn’t it be better to set up a public institution at Bordi for conducting research in the Ayurvedic system of medicine?
A. It would be good to make Bordi a public institution.
Q. The Government Ayurvedic Colleges teach seventy per cent allopathy. Ayurveda should be taught as a separate science. When this question was first discussed you had said that you would arrange for me to meet Dr. Gilder.
A . The Ayurvedic education is something I have been long interested in. The work can certainly be pursued if there are vaidyas you know who think like you and who are selfless. Only then would it be useful for you to go to Dr. Gilder.
Q. It is difficult to find vaidyas who fully share my views. There are some who are too orthodox to allow any changes or innovations in the Ayurvedic system while others want to turn it into allopathy. In fact Ayurveda is based on theory of tridosha[2] and its cure is based on five basic substances.
A. What do you think of Joshi of Poona? If there is no one else, what can you do by yourself? Many doctors have told me that the treatment based on tridosha is a fraud. It is for you to prove that it is not so. It is also for you to train vaidyas like you.
What Dr. Gilder has passed has also been prepared by vaidyas. Bhadkamkar, Lagu, Gananath Sen and Vishwanath are from among you, are they not?
Q. The doctors do not know anything about the treatment based on tridosha . Bhadkamkar and other vaidyas are more of doctors than vaidyas, and that is why they have approved the scheme.
A. I can arrange a meeting with Dr. Gilder. But I would advise you to see Bhadkamkar and Joshi. Have a little talk with Sushila Nayyar, with Satis Babu, too. He is here at present.
Q. I have gone through the book Prakritik Chikitsa which you gave me. It is full of tall talk and is not based on the author’s personal experience. He has described properties of medicines without citing authority.
A. I have noted the tall talk in it. Only you can write authoritatively on medicines.
Q. I will prepare the students. But it is obvious that my syllabus will be different from that prescribed by the Government Board. So what shall we do about its registration?
A. Prepare something. Do not worry about registration. First of all train the volunteers. It is not necessary for them to have degrees. If they are good I will accommodate them. I do not care for degrees.
ybrems
We find from the above, Gandhiji advised vaidya to train volunteers. It is not clear whether Vaidya trained any volunteers. Gandhiji's life during Nov. 1946 - 30th Jan. 1948 was filled with strife owing to communal riots between Hindus and Muslims, partition of India. He was in Bengal for some time.

From Gandhiji's letters of 1945 to Gulazarilal Nanda, and Devdas, quoted by me in my previous post, Gandhiji considered that he consumed poison by an excess intake of AyurvEdic drugs. For his hookworm and amoebae, he preferred to have an allopath.

Many Ayurvedic Drug Companies today make money by making and fast selling viagra substitutes. Making aphrodisiacs and pushing them on very rich parents, in the name of vAjIkaraNam is a very old business in India.

Kerala State made some progress in Ayurvedic Medical Tourism, by pouring oils on patients' heads.

Middle and rich classes are purchasing mediclaim insurance policies paying heavy amounts. Some State Governments like Andhra Pradesh are offering Health Insurance Schemes like ArOgya Sri and have become chief patrons of Corporate Hospitals.

So called "positive homoeopathy" has become another money-spinner.

Gandhiji was busy with freedom struggle in 1940s. What are we busy with today? Boozing?

Smoking-generated diseases, alcoholism-generated diseases, adulterated unclean food generated diseases, air-water-and sound pollution generated diseases are driving people into bankruptcy.

Gandhiji had Dr. Sushila Nayyar as his personal physician, and always after him in attendance. Am Admi (common man) today cannot and does not have such luxuries.

Craze for super-speciality hospital treatment and inability to get it owing to financial weakness, are making people more sick, than the real illness.

ybrems
Unbranded herbal powders, I find as a solution for our present predicament. This has to be discussed in depth.

Thursday, March 22, 2012

Did Gandhiji consider AyurvEdic medicines as poison?

ybrems
This post, I have made, originally at my blog on Gandhiji. It seems more relevant to AyurvEda. Hence, I am re-posting it here.


Gandhiji wrote to his son dEvadas Gandhi, on Jan. 1, 1945.
Source: Vol.85 of Collected Works of MahatmA Gandhi.

CHI. DEVDAS,
Having written my first letter to Rajaji I now write this to you. Do not at all worry on my account. I am paying for my sins. I had too much of Ayurveda and I suffered. And now I am slowly throwing off the poison. I have therefore grown very weak but I am watching the developments. Hook-worm and amoeba, my old enemies, won’t leave me.
All this is but flushing out the poison that I had taken. I do not know what other suffering is in store for me. I shall go on doing as God dictates. You should not worry. Ramdas[1] has come. And now Nimu[2] too.ybrems
1. Gandhiji and Swami Vivekananda has one thing in common. 'I am paying for my sins." Vivekananda called this "my karma".

2. Gandhiji: "I shall go on doing as God dictates."
Vivekananda had a habit of going by the dictates of "Mother".

3. Did somebody tell Gandhiji about the mercury, sulphur, lead, and other heavy metals used in Ayurvedic medicines? At least 75% of the AyurvEdic medicines are 'rasa' aushadhas i.e. mercury mixtures.

4. Gandhiji had come to a near conclusion that he had taken poison. Flushing out the poison!

5. Since Gandhiji wrote this letter in 1945, i.e. at the fag end of his life, I believe that he had not changed his opinion between 1945 and 1948.

What the Ayurvedic physicians have to say about this?

Wednesday, February 1, 2012

Is it safe to use maharAja guggul to lower cholesterol?

Question: There are many websites which recommend and sell 'mahArAJA GUGGUL' for cholesterol related problems and for reducing body fat. is it safe to use mahArAja guggul or yOgarAja guggul?

Answer: My personal belief: Both the preparations contain mercury and sulphur. Some preparations claim that they contain gold also. All the three can generate side effects and auto immunity reactions.

Guggulu as a pure plant extract may not be risky to try. But excess of guggulu can also have side effects.

Simple logic: 1. Anything which can exert some influence on our body's processes can NEVER HAVE ONLY ONLY beneficial effects. Excess use is bound to have deleterious effects. The only question that then arises is whether beneficial effects are more or deleterious effects are more.

2. Moderation is the key. We have to avoid prolonged use.

3. Lowering cholesterol or body fat should not become an obsession by itself. Moderate physical labor for our daily needs helps the muscles to draw glucose from the liver. Some mental labor helps our brain to draw glucose. We cannot continuously use insulin as a tool for converting glucose into fat and store in adipose tissues. Physical work is the key. Pure herbs can help in assimilation process. But we have to prevent them from interfering with our natural processes.

4. Excess use of herbs, convert them into food items. We may need larger doses to get the same result after afflux of time, as our lymphatic system may not respond.


5 I have used, on professional medical advice, yOgarAja guggulu, mahArAja guggulu and other guggulu preparations in my family life, for problems like pains of joints and vAta (air-wind-gas) dOshas. No perceivable benefits. I believe that the drugs have received so much excess publicity, that physicians have started prescribing them automatically just as paracetamol is prescribed for simple fevers.

Tuesday, June 28, 2011

006 Exaggeration is also a CORRUPTION and CRIME

A Baba who has been making millions by selling Ayurvedic medicines manufactured by his Pharmaceutical Trusts has started cudgelling the Government with threats of fasts unto death, ended up in the Intensive Care Unit of a modern Hospital.

Not that Government of India is not corrupt. Not that nobody should take up campaigns against corruption.

What can irk thoughtful citizens is the fast-makers becoming enforcers of their sword-law.

The whims and fancies of the fast-makers cannot replace the whims and fancies of the corrupt bureaucrats and politicians.

The question which the Baba has a duty to explain satisfactorily by placing a reply on their websites is : How fast they could build their empires? How the donors went on showering millions of dollars and Euros on their Trusts?

Even if we assume that there were no frauds, there is always place for misrepresentations.


How a misrepresentation is different from a fraud?

Ans: In case of fraud: the person provides false information knowing pretty well that it was false. Hence he becomes a fraudster.

In case of misrepresentation: the person providing false information may not know that he was providing false/erroneous information. He may genuinely believe that the information being provided by him is correct.In the instant case the Babas and Trusts selling Ayurvedic medicines may not be conscious that they were exaggerating the curative properties of Ayurvedic drugs.

For example, the curative properties of some herbs may depend on the land on which they have been cultivated. Cures may depend on the chemical and enzyme content of the herbs and their extracts. Soils lacking in particular micro-elements may yield leaves, flowers, fruits, seeds and barks which may not contain the required element in sufficient quantities to effectively cure an ailment.

The chemical composition of the body fluids of the patients also indicate the deficiency or surfeit of certain elements.

There should be a deficiency-supply match between the body composition and the use of herbs. We may not get any result if there is a mismatch.


Facts about Ayurvedic medicines: About 60% of Ayurvedic medicines contain heavy metals like mercury, lead, and pungent chemicals like sulphur and ashes. They are not panacea. They may have side-effects.

Companies exporting and selling Ayurvedic medicines have to be very clear about the likelihood of side-effects.

Sellers of Ayurvedic medicines and propagators of yogic practices like kapal bhati and anulom-vilom kriyas should not exaggerate the benefits of their medicines and practices. The medicines and yogic practices have their own limitations. They are to be viewed in practical perspectives and not in exaggerated halo-effect perspectives.

These precautions apply to the modern allopathic system of medicine also. I am not making any criticism of the allopathic modern medicines here because we are dealing with Ayurveda i.e. the traditional science of healing from India.

Hence: the users of Ayurveda and Yoga should be beware of exaggerated claims by their practitioners and sellers. The practitioners and sellers by their very commercial nature will not STOP EXAGGERATING.

(This topic I shall continue later).

Thursday, May 26, 2011

005 Elixirs can work only with limited effect for a limited period

The Deccan Chronicle, Vijayavada published a DC Kochi 26th May report, titled : "Elixir makes old young".

It says that one Shri Yugal Saran Maharaj, 92 years aged, underwent kAyakalpa cikitsa (total body rejuvenation therapy/treatment of the ayurveda system at Ottappalem, in Palakkad District of Kerala.
The news report claims the following results : 1. sprouting black strands in grey beard. 2. Feelings of youthful stirrings. 3. Achieving a haemoglobin count of 15.5 uncharacteristic for people of that old age.

The newspaper published two photos of the patient.

One-- said to be before the treatment. This has a long white beard.

Second - After the treatment. Shows a scientist's beard, pruned. There are some black strands.

Somehow, this news and the photo are not appearing in the electronic edition of the Deccan Chronicle. Hence, I am unable to furnish any link. I hope to give it, if D.C. publishes the news electronically.


Please, meanwhile, care to read my observations:--


*Ayurveda seems to suffer from the same 'ailment' as the other two prominent systems of medicine : the modern medicine (allopathy) and the homoeopathy. The common ailment for all the three is 'exaggerations'.

The photos in the above news appear to have been made out. Some hardwork in Adobe Photoshop seems to have taken place.

I do not wish to argue that kAyAkalpa cikitsa (body rejuvenation therapy) does not give any result at all. Three weeks seclusion (in the instant case) after being drawn away from the pulls and pushes, stresses and strains of the modern civilisation, itself will do some good to us, whether we consume herbs / medicinal formulations or not. A person will definitely feel freshened-up.

But this, we cannot exaggerate disproportionately.

My personal experience: I retired from a Bank while performing managerial duties at an age of 52 approx. Relieved of the stresses and strains accompanying my job, I felt rejuvenated because there were no forces pulling me and pushing me. I could work at my leisure and choose to rest when I needed it. My hair started blackening. The folds in my face started reducing in intensity. People were earlier asking me whether I was 62. After the relief obtained owing to reduction of tension, they started asking me whether I was 45 or 47. They started thinking that I was below 50. Once, a person asked me pointing out at my wife, whether she was my mother. I didn't dye my hair.

Prior to my retirement I used to work for 18 hrs. a day. I continued to work for the same 18 hrs. per day even after retirement. But then, what made the difference? Reduction of stress and tension.

I cannot , now say, whether the gains are still continuing in me today or not. Reason: Lack of stress and strain can also cause "stress and strain".

Some neutralisation and polarisation will take place over a period of time.

A person will probably get both emotional and physical rejuvenation if he continuously gets refilling of his self-respect and purpose for living.

Sunday, May 8, 2011

004 Comments on Hyderabad fish medicine for asthma

INFO

Distribution time : June every year. Likely to take place this year also. Advent of Mrigasira karte. (Astronomically: Time when Sun is in conjunction with Betelguese in Orion Constellation.)
India will be midway through the hot summer, land will be parched with heat and the environment is ready to receive rains.


Who distributes : A family known as Bathini Gowd Brothers. They claim hereditary succession of 160 years. Hereditary tradition may be true.

Type of Medicine : Some traditional powders loaded in a live murrel fish. The patients are made to swallow the fish and its contents. Three more doses are also administered with fifteen days interval.

Government recognition/support : Government of India or the Government of Andhra Pradesh should not provide support. But it is taking place under the pretext of providing security.

PriceFree. The price of the live fish is to be borne by the patient.

Annual Controversy at hand
Rationalists demand that the Bathini Gowd Brothers should disclose the contents of the medicines.
Gowd Brothers refuse to divulge that it is a family tradition not to disclose. The sage who first gifted the medicine 160 years back, the family claims, imposed the condition of 'secrecy' about contents. The family apprehends that the medicine will lose its effectiveness, if the contents are revealed.


COMMENTS

*Many ayurvedic and siddha remedies come with this claim of secrecy.

*There is danger of many ayurvedic medicines containing heavy metals like mercury. The Bathini Brothers should at least clearly clarify that their medicine does not contain heavy metals and sulphur.

*Use of non-herbal components such as sea-salt, rock-salt should also be measured and disclosed. Names of herbs can probably be held as confidential.

*Courts seem to adopt a stance of neutrality and tolerance. Rationalists want enforcement of a scientific approach.

*The Government Forensic Labs. should collect sufficient number of random samples without giving prior notice to Messrs. Gowd Brothers. The samples need closer scrutiny for presence of heavy metals and harmful chemicals.

*Swallowing a raw fish seems to be an orthogonal superrogatory appendage. The medicine should work whether swallowed with fish or not. Hence, this can probably be dispensed with.

*Continuous harvesting of murrel fish and its larvae for selling at the Exhibition Grounds, Hyderabad, can harm the aquatic ecological balance of the rivers like Godavari and Krishna.

*The Governments can probably permit some duty and tax concessions for the ingredients used in the medicines, as these are not being sold.

*It is highly essential that the names, postal addresses, email addresses, mobile numbers, the year of commencement, present number of the visit, positive improvements and side effects observed since the last dose, of the patients are properly collected and recorded by the Central and State Government Medical Research Laboratories, so that proper clinical studies can be conducted with case sheets. This is important because there will be no use of patronising the distribution of the medicines over centuries without observing the results. Establishing a cause-and-effect relationship between the administration of the medicines and the amelioration of symptoms ( or the absence of the relationship) is necessary. We can use computer-aided quantitative methods.

Monday, January 24, 2011

#003 Does wearing gold chains improve health?

I believe that people, basically wear gold chains on their necks, for ornamentation purposes.

A materia medica published at Rajahmundry (Andhra Pradesh, India) in 1900 and reprinted many times, indicates that wearing gold chains improves health. Reduces vAta dOSha (problem of wind - intestinal gases and inflammations owing to accumulation of air in the system) and paitya dOSha (problem of bile, liver related ailments such as jaundice, gall bladder troubles, lack of hunger, skin rashes, excess talking etc.).

It is not clear, how the writer came to such conclusion.

He has included a similar notation in case of diamond jewels also.

One problem with Indian AyurvEda is, it evolved through centuries old practices, procedures and processes of treating emperors, kings , landlords and rich merchants. They had plenty of gold at their disposal. They could afford diamonds. The vaids (physicians), naturally got obsessed with these peripheries unrelated to human suffering. The doctors, had to pamper to the fancies of the royal patients.

It will be unscientific to outrightly declare that wearing gold in necks does not have any positive or negative effects.

I feel that deeper and extensive clinical studies are necessary, with the help of those citizens who wear gold and diamond and who do not wear.

The flaring diamond, gold and silver prices, anyway, do not allow people to wear the stuff.

Thursday, January 13, 2011

#002 PSORIASIS MEDICINES - SOME OBSERVATIONS

This is not a medical advice. I am just writing from the information I collected from acquaintances, friends, and media. Readers must exercise caution.

Vaartha.com, a Telugu daily newspaper published an article by Dr. Chittibhotla Madhusudana Sarma, Ayurvedic Physician, Nandyal. Date of the publication: 13th January 2010.

The last paragraph of the article suggested some ayurvedic drugs to be used under medical supervision, following rules of diet, and adopting techniques like meditation. The following durgs prescribed therein, in my humble view, contain heavy metals like mercury and strong elements like sulphur :-

1. BhallAtaka vaTi.
2. ChanDa mAruta siMdhUram.
3. ArOgya vardhini vaTi.
4. rasa mANikya rasa.

It is good, that the columnist suggested medical supervision. This type of insistence on medical supervision we can see in case of allopathic drugs also. We know that both in allopathy and the ayurveda some preparations are poisonous because they contain caustic and strong ingredients which may injure delicate constitutions. What the prescribing doctor will do after the patient sufffering from side effects approach him? The physician may at the most advice the patient to discontinue the medicines. He may, sometimes, prescribe some antidotes. The question is, why administer the poisonous and venomous substances first and regret later?

A better choice, instead, will be : to suggest medicines which are harmless and side-effect-free.

The article under reference contains three suggested medicines, which may not contain harmful substances:-

1. KhadIrAriShta.
2. PaMcha tikta guggulu ghRutam.
3. maMjiShThadi kvAdhaM.

KadIrAriShTa
khadIrArishta is made from the bark of the plant Asiatic catechu. Family mimosaceae. A legume. Acasia genus plants, normally have thorns. Catechu is also a thorny plant. A search on internet shows me that the plant is also called "Jerusalem thorn".

We, in Andhra Pradesh, call catechu as 'kAchu' and use it in pans ('killIs'). Pan-chewers know its taste.

Rishtams (some people call 'arishtams') are liquid preparations made from boiling herbs and fermenting it for 40 days in vessels buried underground. They, should theoretically, contain self-generated alcohol.

daSamUlAriShTa, has KadIra, as one of the ten roots.

KadIra is said to work on piles also. It, therefore, follows that those who suffer from both the ailments (piles and psoriasis) can try this as a multitask remedy.

paMcha tikta guggulu ghRutaM

GRutam means clarified butter or "GI" in Hindi. "tiktam" means bitterness. "paMcha" means five.
guggul: Guggul is a resin produced from the plant : Commiphora mukul.Family: Burseraceae.
We, in India, get two types of guggul. 1. edible Guggil used in medicines. 2. Guggilam used in 'dhUp' i.e. incense sticks.

paMcha tikta : five bitter substances: 1. paTola 2. niMba. 3. bhUniMba. 4. rasna 5. parNa.

paTola: Trichosanthes lobata Roxb. Family : Cucurbitaceae .
We call this 'aDavi poTla' in Telugu language. poTla is a daily use vegetable in India. But, aDavi poTla is forest poTla. Some similarities may exist between the two.

niMba : Well-known as neam tree all over the world. Its bitterness, every child knows.

bhuniMba Andrographis paniculata. Family Acanthaceae. We call this 'nEla vEmu' in Telugu. A sort of neam. Called 'bhU' (earth) probably because its has an average height of a meter. Compare this with neam.

rasna
Botanical name : Vanda roxburghil. Family: Orchidaceae. We call this 'nEla usiri' in Telugu. Anti toxic.

parNa
Botanical name: This seems to be 'guDuchi'. Botanical name: Tinospora Cordifolia. We call this 'guDUchi' in Telugu also. Bitter taste. Quenches thirst.

manjiShThAdi kvAtham
kvAtham is a liquid obtained by boiling extracts with 16 times water and evaporating them to 4 times.

manjiShTa : Botanical name: Rubia cordifolia. Family : Rubiaceae. We call this 'manjiShta, chiranji, tamravalli' in Telugu. Blood purifier.

(To be continued).

Thursday, October 4, 2007

#001 SHOULD WE REGULATE OUR FOOD?

FOOD CHOICE is important for a healthy life. It is not just nutritious balanced diet, which the Western modern health routines projects as key to health.

A diet in spite of being a storehouse of all the components like carbohydrates, proteins, fats, mineral salts and vitamins and being cooked in hygienic environment can yet cause ill health. On the other hand semi-starving and half-naked fakirs can live a long healthy life. Secret?

Food controls our behavior (SLEEP AND SEXUAL LIFE) and consequently health even without our cognizance. I plan about 100 posts, which may take about 150 days.

Every day I shall be writing about one or two foods. Their effects are discussed mostly from personal experiences and from ancient books.

FROM 30 YEARS PERSONAL EXPERIENCE

BRINJAL: Unnecessarily increases sexual desires. Though the desire increases, the erections or the staying powers do not increase.

ONIONS exacerbate the problem.

For a long time, I thought that my personal experience was an isolated peculiar problem.

Recently, I saw on a TV channel on Jaimini Bharata stories. There also, the commentator classified 'brinjal' as an avoidable thing for a person who wants to master his sensual organs.

Thereafter, I again experimented with brinjal taking it on some days and avoiding on other days.

However, there may be TWO limitations here. 1) The breed of brinjal may decide its impact on the bod of the organism which consumes it. 2) The soil on which the brinjal is grown, may decide its micro-elements and decide its medical qualities.